test

  11/07/2017
Hàng xa´ch tay là nh?ng s?n ph?m du?c l?a ch?n c?n th?n, hàng có thuong hi?u, h?n s? d?ng rõ ràng, mua t?i các trung tâm thuong m?i c?a Ð?c, M?. Vì v?y, khách hàng có th? hoàn toàn yên tâm v? ch?t lu?ng s?n ph?m. G?i là hàng xách tay là do cách v?n chuy?n hàng thu?ng mang theo hành lý cá nhân. Do hàng du?c xách tay nên không tính thuê´, chúng tôi bán hàng online nên không m?t phí m?t b?ng, c?a hàng là nhà riêng, do dó chúng tôi mang d?n cho khách hàng m?c giá h?p lý và c?nh tranh nh?t.
Ð? mua hàng online, khách hàng c?n cung c?p cho Hangducmy bi?t H? tên, s? di?n tho?i, d?a ch? nh?n hàng. Hangducmy s? giao t?i d?a ch? khách hàng yêu c?u. Có 3 cách d? mua hàng online t?i Hangducmy.com
Comment qua Faceook Fanpage ho?c G?i tin nh?n ho?c truy c?p qua web: HANGDUCMY.COM, g?i di?n tho?i t?i s? 0974866333 (CALL, SMS, ZALO, VIBER) d? du?c tu v?n, mua hàng.
Gi? hàng là noi ch?a các s?n ph?m mà b?n dã l?a ch?n cùng v?i thông tin v? s? lu?ng, thành ti?n. B?n có th? di chu?t qua bi?u tu?ng gi? hàng ? d?u trang d? xem chi ti?t
Tùy thu?c vào d?a ch? nh?n hàng c?a các b?n mà th?i gian nh?n hàng trong vòng 24h d?n 72h trong th?i gian làm vi?c.
Vâng, buu ki?n c?a b?n có th? g?i d?n d?a ch? van phòng. Xin vui lòng nh?p d?a ch? và tên h? d?y d? c?a quý khách khi d?t hàng.
Trên website HANGDUCMY s? cung c?p thông tin s?n ph?m dang còn hàng ho?c h?t hàng cho khách hàng tham kh?o
V?i HANGDUCMY, khách hàng không ph?i lo l?ng, vì chúng tôi cung c?p hàng xách tay chính hãng, ch?t lu?ng t?t, giá c? ph?i chang. Ð?c bi?t, khách hàng s? nh?n du?c s?n ph?m và thanh toán cùng m?t th?i di?m.
Khách hàng s? nh?n hàng, nhân viên buu di?n s? thu ti?n tr?c ti?p t? khách hàng.
Khác v?i m?t s? shop ch? bán hàng trôi n?i trên m?ng không rõ d?a ch?. HANGDUCMY có d?a ch? rõ ràng c? th? du?c dang t?i trên website c?a shop. Ð?c bi?t, HANGDUCMY s? d?ng d?ch v? giao hàng thu ti?n t?i nhà, khi nào khách hàng nh?n du?c hàng thì m?i thanh toán, nên r?i ro là 0%. Uy tín và d?m b?o ch?t lu?ng hàng hoá cung nhu l?i ích c?a khách hàng luôn là tiêu chí hàng d?u c?a HANGDUCMY.
Bình luận

Tin tức mới

DỊCH VỤ TRỌN VẸN & TOÀN DIỆN

DỊCH VỤ TRỌN VẸN & TOÀN DIỆN

Đơn vị tiên phong và duy nhất cung cấp dịch vụ trọn vẹn & toàn diện “One-stop” (hay dịch vụ một điểm dừng, hoặc tất cả trong một) phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng.